Algemene verkoopsvoorwaarden 

 

 1. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende wisselkoersen en kosten van materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. 

 1. Een besteling is slecht bindend als deze door ons schriftelijk werd bevestigd. 

 1. In geval van annulatie van een besteling en/of opdracht is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling. Indien de bestelling reeds door ons verzonden of geleverd is zijn alle extra kosten zoals transportkosten, administratiekosten, invoerrechten en kosten vanwege waardedaling van de geleverde goederen voor 100% ten laste van de koper. Foutief bestelde goederen welke geweigerd worden bij levering of die worden teruggezonden zonder voorafgaande overeenkomst gelden eveneens als annulatie. 

 1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering en/of uitvoering van de opdracht geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen. 

 1. De verkoper biedt een standaard garantie van 1 jaar op alle producten. Bepaalde producten hebben een langere fabrieksgarantie, die dan uiteraard van kracht is. Sommige producten hebben slechts een beperkte garantieperiode van 90 dagen, indien dit het geval is wordt dit door de verkoper op voorhand duidelijk vermeld. 

 1. Om in aanmerking te komen voor een garantie omruiling dienen de producten, samen met de aankoopfactuur, in hun originele verpakking aangeboden te worden. Enkel defecten die duidelijk te wijten zijn aan fabricagefouten, vallen onder de garantie. Enkel mits akkoord van de verkoper kan er over gegaan worde tot omruiling bij incompatibiliteit. 

 1. Zijn in elk geval uitgesloten van de waarborg: 

 1. Alle defecten wegens foutief gebruik of een foutieve behandeling 

 1. Alle goederen met fysische beschadigingen met inbegrip van aangebrachte merktekens (vb alcoholstiften) 

 1. Goederen die niet bij RVCO werden aangekocht 

 1. Defecte goederen worden uitsluitend omgeruild door gelijkaardige goederen. De garantie verplicht de verkoper enkel tot omruiling of herstelling van het defecte materiaal. In geen geval zal de verkoper aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kosten, schade, economisch verlies of verlies van gegevens mogelijk veroorzaakt door het defect. 

 1. Indien de koper de goederen niet afhaalt op het overeengekomen tijdstip, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

 1. Wanneer wij tengevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 

 1. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, , kennelijk onvermogen, vereffening alsook bij om het even van welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. 

 1. Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste op de factuur vermelde betaaldatum. Indien geen datum op de factuur vermeld is, is deze contant betaalbaar.  

 1. Bij niet-betaling van een factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege én zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. Elke begonnen maand wordt als volledig beschouwd. Conform aan de wet van 2 Augustus 2002 betreffende de bestijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties wordt er bovendien vanaf 30 dagen na factuurdatum een rentevoet aangerekend van 7% bovenop de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank. Ieder lopend contract vervalt van rechtswege.  

 1. Klachten betreffende een levering van goederen of diensten moeten ingediend worden binnen een termijn van 8 dagen na levering. 

 1. Het protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Gelieve steeds datum en volledige nummer van de betreffende factuur te vermelden. 

 1. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper. De risico’s die goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de koper zodra zij geleverd werden. 

 1. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege én zonder voorafgaande ingebrekestelling (tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders overeengekomen) als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 

 1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd